Ústav olivounistiky FF UK

Výuka » Předměty vyučované v bakalářském cyklu » Sylabus Semináře k Dějinám olivounského národa I

Sylabus Semináře k Dějinám olivounského národa I

Forma kurzu a časový rozsah

ZS 0/2

Forma atestace

Kolokvium po ZS

Požadavky k atestaci

Kolokvium: odborná diskuze, kde studenti prezentují své znalosti v rozsahu přednesené látky.

Stručná charakteristika obsahu

Kurz je určen pro studenty, kteří navštěvují kurz Dějiny olivounského národa I. Cílem kurzu je seznámit studenty s biologickou podstatou olivounů. Jelikož jde o seminář, výuka bude probíhat spíše formou dialogu. Kurz sleduje vývoj olivounů zvláště v pravěkém období v návaznosti na biologické druhy, z kterých se Homo olivae vyvinul. Prezentuje dosavadní výsledky výzkumů v oblasti vnější stavby i vnitřního uspořádání. Důraz bude kladen zvláště na odlišnosti od Homo sapiens sapiens. Z těchto předpokladů pak bude možno vyvodit závěry ovlivňující dějiny olivounského národa a olivounů vůbec.

Témata

  1. Předkové, z nichž se Homo olivae vyvinul
  2. Biologické zvláštnosti – zvláště původ, vnější stavba
  3. Biologické zvláštnosti – psychika a vnitřní stavba
  4. Společenský život olivounů v období pravěku
  5. Závěry pro dějinou funkci Homo olivae