Ústav olivounistiky FF UK

Výuka » Předměty vyučované v bakalářském cyklu » Sylabus Dějin olivounského národa I

Sylabus Dějin olivounského národa I

Forma kurzu a časový rozsah

ZS 2/0 a LS 2/0

Forma atestace

Zkouška po LS

Požadavky k atestaci

 1. Test po ZS v rozsahu látky probrané v jeho průběhu
 2. Esej v jedné z posledních hodin v ZS na vybrané téma z probrané látky
 3. Zkoušku po LS lze konat po úspěšném vypracování testu i eseje. Ústní zkouška v tématickém i časovém rozsahu přednesené látky

Stručná charakteristika obsahu

Kurz je určen studentům prvního, popř. druhého ročníku obecné olivounistiky. Jeho cílem je poskytnout přehled o počátcích olivounů, jakožto živočišného druhu, o vývoji jejich společnosti na pozadí pravěku a starověku. Půjde rovněž o zmapování nejdůležitějších okamžiků olivounského národa v průběhu středověku cca do roku 1500 ve světovém měřítku a do roku 1526 v olivounské otázce českých zemí. Doba pozdější bude těžištěm navazujícího kurzu Dějiny olivounského národa II., rovněž pak problematika biologických zvláštností související s nejstarším vývojem Homo olivae bude předmětem zájmu kurzu: Seminář k dějinám olivounského národa I. V kurzu Dějiny olivounského národa I. se budou hledat otázky a následné odpovědi zejména na pozadí více či méně známé historie. V letopočtech blížících se současnosti se náplň kurzu bude stále více opírat o klíčové osobnosti, které ať už vědomě nebo nevědomě národ olivounů výrazně ovlivnily. Součástí však budou vedle politických i hospodářské, sociální a kulturní dějiny.

Témata přednášek

 1. Olivouni a jejich úloha v dějinách, vymezení pojmu olivounský národ, časový a geografický rozsah
 2. Vznik a vývoj Homo olivae
 3. Dějiny olivounů v období pravěku
 4. Dějiny olivounů ve starověké Evropě
 5. Problematika náboženství olivounů a jeho role při vytváření vědomí sounáležitosti
 6. Olivouni v raném středověku
 7. Výrazné osobnosti v řadách olivounů vrcholného a pozdního středověku
 8. Hospodářské poměry ve středověku, utváření komunit, sociální rozpory
 9. Vývoj náboženství a kultury olivounů na sklonku středověku
 10. Diskuze nad vybranými tématy

Doporučená literatura bude konzultována během přednášek